Kompasteam zet alle relevante termen en begrippen om te komen tot een Bedrijfskompas en het maken van KPI-Dashboards op een rij in deze KPI-begrippenlijst.

Kompastips KPI-dashboard begrippenlijst

Kompasteam zet alle relevante termen en begrippen om te komen tot een Bedrijfskompas en het maken van KPI-Dashboards op een rij in deze KPI-begrippenlijst. Dat geeft bijvoorbeeld antwoord op de vraag “Wat is een KPI?”, of “Wat bedoelen we met “SMART”?

BI

Business intelligence: het proces van gegevens omzetten in informatie, dat ondersteunt bij het vergroten van kennis en het verkrijgen van inzicht, en aanzet tot adequate actie.

Dashboard

De visuele weergave van de belangrijkste informatie die nodig is om de strategie te realiseren. Deze is samengevat en kan in één oogopslag worden overzien en aanzetten tot actie.

DEUS

D staat voor Duidelijkheid E staat voor Eenvoud. U staat voor Uniformiteit en met de S breng je Structuur aan.

Wat je ook organiseert of aanpakt, als je de uitgangspunten van DEUS niet toepast kan het zo maar onbedoeld tot onduidelijkheid en chaos leiden. Bijvoorbeeld als je een KPI inricht op het dashboard en binnen de organisatie blijven er bij de mensen verschillende definities leven. De ‘S’ van DEUS staat ook wel voor samenhang of synergie.

Doel

Eindpunt van een reis; datgene wat je wilt bereiken. Het doel wordt uitgedrukt in een getal, bedrag, percentage of andere eenheid.

Doelstelling

Een op korte of middellange termijn nagestreefde situatie. Bijvoorbeeld: het management wil het resultaat verbeteren. Of de fabrieksdirecteur wil het productieproces versnellen.

KPI

Kritieke prestatie-indicator, afgeleid van het Engelse Key Performance Indicator. De KPI meet de voortgang op de realisatie van de kritieke succesfactor (KSF).Eindpunt van een reis; datgene wat je wilt bereiken.

KSF

Kritieke succesfactor, afgeleid van de Engelse term Critical Success Factor (CSF). De KSF geeft aan waarin de organisatie moet uitblinken om zich te kunnen onderscheiden en wat essentieel is voor succes. De KSF wordt gemeten door een KPI.

PDCA-cirkel

Binnen het prestatiemanagement de afkorting voor Plan (P),  Do (D), Check (C) en Act (A)

Plan wat er moet gebeuren. Bepaal het beleid. Stel een businessplan op. Do en ga aan de slag. Voer het beleid uit. Probeer de plannen te realiseren.  Check en monitor de voortgang. Wat zijn de feiten versus plan? Ligt de organisatie nog op koers?  En Act om zo nodig de plannen bij  stellen. Pas eventueel beleid aan om wel de gestelde doelen te halen.  En weer door …. naar de volgende P-D-C-A

RASCI

RASCI verwijst naar het toewijzen van rollen en verantwoordelijkheden.

R staat voor Responsible (Verantwoordelijk). A staat voor Accountable (Aansprakelijk, aanspreekbaar). S staat voor Supportive (Steunen, ondersteunen). C staat voor Consulted (Consulteren, raadplegen) en I staat voor Informed (Informeren).

SMART

Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden.

Meer tips en informatie

 

Lees meer over dit boeiende onderwerp bij een van de andere Kompastips. Zie KompasTip #1  https://kompasteam.nl/kompastip1-wat-is-een-kpi/

 

Gratis e-Book

Het Kompasteam heeft een geweldig en nuttig e-Book geschreven, bomvol met tips.
Download nu dit gratis e-Book: 30 tips voor het sturen op Essentie

Gratis e-Book

Aanpak Kompasteam

Kompasteam steekt de handen uit de mouwen als een grootboek anders moet worden ingericht of een logistiek proces om te komen tot betere sturing

Aan de slag gaan met KPI's en dashboards betekent vooral de basis op orde brengen. Kompasteam kijkt daar eerst naar.

De klanten begrijpen dat verandering tijd kost. Kompasteam snapt dat haast averechts kan werken.

Klanten stellen de praktische en toegankelijke wijze van handelen op prijs.

Contact

Heeft u vragen/opmerkingen of wilt u een afspraak maken? Vul het contactformulier in en wij nemen z.s.m. contact met u op.    Ik heb interesse in een demo of meer informatie over:    NB: velden met een * zijn verplicht