Wat kunnen ondernemers doen om op koers te blijven nu door de uitbraak van het coronavirus in maart 2020 het sociale leven in Nederland krakend en piepend bijna tot stilstand is gekomen? Maatregelen van de overheid om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen leidde tot het afgelasten van nagenoeg alle evenementen en het sluiten van bedrijven waar mensen samen komen zoals horeca en sportscholen. De uitbraak van het coronavirus raakt ons allemaal. Hoe in deze lastige tijden op koers te blijven? We delen hierbij een aantal bruikbare suggesties.

Corona_virus (m)

Hoe op koers te blijven tijdens de coronacrisis

Het is inmiddels wel duidelijk geworden dat we met een zeer besmettelijk virus te maken hebben. En het is ook nog eens dodelijker dan de gewone griep. Het coronavirus leidt tot de ziekte COVID-19 en heeft symptomen als koorts, kortademigheid en droge hoest. Het is lastig te onderscheiden van verkoudheid en griep.

Het aantal besmettingen in Nederland was eind maart opgelopen tot meer dan 10.000. We zien vooral sterfgevallen in de kwetsbare groepen en veel besmette personen belanden op de intensive cares van de ziekenhuizen. We hebben schrijnende gevallen van zieke mensen gezien op TV en in de sociale media.

De eerste zorg is die voor de medewerkers en het personeel. Zij moeten gezond blijven.

 • Daarom is de eerste maatregel om thuiswerken in te stellen waar dat mogelijk is.
 • Wees duidelijk welke afspraken horen bij het thuiswerken. Wie komt wel / niet naar het werk? Roosters?
 • Check of er bijvoorbeeld regelingen zijn die moeten worden aangepast.
 • Organiseer laptops en/of  verbindingen om in te kunnen loggen in bedrijfssystemen.
 • Regel het inbellen op een veilige manier. Cybercrime ligt op de loer.
 • Houd de mensen die thuis werken ‘in de gaten’. Thuis werken leidt mogelijk tot vervaging tussen privé en zakelijk.
 • Ook is het zaak dat thuiswerkers een goed dagritme aanhouden. Maak dat bespreekbaar.
 • Gebruik de moderne communicatietools om met elkaar videocalls op te zetten. Denk daarbij aan Microsoft Teams, Zoom, Google Hangouts Meet, Whereby.
 • Die tools kun je inzetten om bijvoorbeeld dagelijks met het tem een ‘dagstart‘ te doen om 9 uur.
 • Komen mensen wel naar het werk, bijvoorbeeld een productie-omgeving, spreek dan nadrukkelijk af dat medewerkers het melden inzien ze verkouden zijn. Neem het zekere voor het onzekere en laat ze eerst thuis uitzieken.
 • Herzie ook prioriteiten op het werk. Kunnen bepaalde projecten eventueel wachten?

Zo zijn er diverse mogelijkheden om het werk door te laten gaan met oog voor de gezondheid. Dat verschilt per bedrijf en zelfs per sector.

De tweede zorg is die voor de klanten

De afgekondigde overheidsmaatregelen hebben allerlei effecten op lopende of nog te maken afspraken met klanten. We worden geacht ons aan ‘social distancing te houden’, waaronder 1,5 meter afstand van elkaar te blijven. Dus een vergadering met 8 man in een kleine ruimte is niet toegestaan. Plan dan een videocall in.

Omdat er een moment komt dat de crisis voorbij is, is het belangrijk om contact te blijven onderhouden met de omgeving.
Het is in de eerste plaats een vorm van onderlinge solidariteit en betrokkenheid.

Wat kun je zakelijk doen. Houd het contact met klanten en belangrijke relaties warm

 • Het bezoeken van klanten op locatie of ergens ‘een kop koffie drinken is in deze tijd nagenoeg niet meer mogelijk.
 • Maak afspraken met videokanalen. Dan bespaar je ook nog veel tijd uit die anders in de auto wordt door gebracht.
 • Als het bedrijf even helemaal op sluit gaat, onderhoud dan het contact met de vaste klanten. Stuur mailings.
 • Plaats nieuws op de website. Zorg dat juist nu de website in optima forma verkeert; er gebeurt veel meer online dan ooit.
 • Beloof dan wel realistische levertijden.
 • Kijk ook of er alternatieven te verzinnen zijn voor verdwenen omzet zoals in de horeca waar nu veel aan thuisbezorging wordt gedaan (mensen moeten toch eten)
 • Of zie wat sportscholen doen waar videolessen worden gegeven om thuis te kunnen oefenen.
 • Blijft het bedrijf open, ga ook na wat de sluitingen van grenzen betekent voor het productieproces. Door stilleggen van vliegverkeer kan er een tekort komen aan belangrijke grondstoffen of onderdelen. Informeer de klanten als het voor hen consequenties heeft.
 • En ook: blijf de leveranciers op tijd betalen. Het schiet niet op als we dat allemaal gaan opschorten.

Kijk kritisch naar de zakelijke en financiële consequenties

Voor sommige bedrijven hebben de maatregelen van ‘social distancing’ direct zware nadelige gevolgen, denk daarbij aan de horeca, sportscholen, winkeliers in de winkelstraten, theaters of toeristenbedrijven. Zagen we bijvoorbeeld vorig jaar nog veel Chinezen in Nederland, die blijven massaal thuis (hebben hun eigen corona problemen). Dat kost hier omzet.

Aan de andere kant, deze crisis biedt ook weer kansen als je als bedrijf mondkapjes produceert, beademingsapparatuur assembleert of andere zaken maakt waar in de zorg dringend behoefte aan is. Bedrijven in de IT sector hebben het nu extra druk.
In welke sector je ook zit, het is juist nu zaak op koers te blijven en aantal zaken na te gaan. Daarbij hebben continuïteit en financiering de hoogste prioriteit. Op korte termijn moeten de salarissen worden betaald.

Dus houd de financiën scherp in de gaten
 • Hoe ziet de omzetprognose er voor de komende maanden uit? In welke mate neerwaarts?  Zijn er kansen?
 • Stel de prognose per maand op. En bepaal de te verwachten brutowinst.
 • Is het nodig om in de kosten te gaan snijden?
 • Wat te gaan doen met inhuur van tijdelijke krachten?
 • Wat betekent dit alles voor de liquiditeit? Kunnen de leveranciers betaald worden?
 • Hoe ziet het werkkapitaal er uit de komende periode?
 • Is er extra financiering nodig?
 • Moet er met de bank worden gesproken?
 • Is het noodzakelijk om gebruik te maken van de steunmaatregelen van de overheid?

Gebruik deze tijd ook om de KPI’s nog eens te herijken. Juist nu wordt (pijnlijk) zichtbaar wat bedrijfskritisch is en wat niet of minder.

Hulplijnen / Informatie maatregelen

Op diverse plekken kan informatie worden verkregen voor verkrijgen steunmaatregelen

1. Kamer van Koophandel

https://www.kvk.nl/

2. Rijksoverheid

zie verder https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/17/coronavirus-kabinet-neemt-pakket-nieuwe-maatregelen-voor-banen-en-economie

3. UWV

https://www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/now/

Ga na of gebruik van steunmaatregelen vanuit de overheid nodig is

We leven in een fantastisch land. Het is prettig dat er financiële ruimte is om ondernemers bij te staan.

Het kabinet heeft vanaf 17 maart een pakket aan maatregelen voor banen en economie genomen om de effecten van de coronacrisis te stutten.

Doel is om naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Dit pakket biedt, zo lang als nodig is, maandelijks voor miljarden euro’s aan steun. De maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbrugging en maken via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat geld in de bedrijven blijft.

We zetten de belangrijkste op een rij. Kijk voor de details naar de website. Daar vindt u ook de doorlinks aan.

1. Instellen tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten (ministerie van SZW)
Een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20%) kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies). UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel blijven doorbetalen. Voorwaarde is dat er geen personeel ontslagen mag worden om bedrijfseconomische redenen in de subsidieperiode. Deze Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) wordt zo spoedig mogelijk opengesteld en is de vervanger van de huidige regeling werktijdverkorting. Hiervoor kunnen bij SZW per direct geen nieuwe aanvragen meer voor worden ingediend. Aanvragen die al zijn gedaan, maar nog niet afgehandeld, zullen worden afgehandeld in de nieuwe regeling. Ondernemers kunnen de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart.

Zie bij Maatrgelen voor de link naar het UWV

2. Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers (ministerie van SZW en gemeenten)
Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald. Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage.

3. Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes (Belastingdienst)
Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald. Het is bovendien niet nodig meteen bewijsmateriaal mee te sturen. Daar krijgt de ondernemer langer de tijd voor. De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar bijna 0%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. Het kabinet zal de belastingrente zo snel mogelijk aanpassen.

4. Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (ministerie van EZK)
Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet stelt voor het garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro. Met de GO helpt EZK zowel het MKB als grote ondernemingen door middel van een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties, (minimaal 1,5 miljoen – maximaal 50 miljoen euro per onderneming). Het maximum per onderneming wordt tijdelijk verruimd naar 150 miljoen euro. Het Kabinet committeert zich om alle garantieruimte te verstrekken die nodig is.

5. Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits (ministerie van EZK)
Microkredietenverstrekker Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende ondernemers, die via de bank vaak moeilijk aan financiering komen. Te denken valt aan ondernemers in de horeca, detailhandel, persoonlijke verzorging, de bouw en zakelijke dienstverlening. Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open: voor kleine ondernemers die geraakt worden door de coronaproblematiek wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van zes maanden en de rente gedurende deze periode automatisch verlaagd naar 2%.. Het kabinet ondersteunt Qredits voor deze maatregel met maximaal 6 miljoen euro.

6. Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven (ministerie van LNV)
Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). Daarmee staat het kabinet borg voor de kredieten van agrarisch ondernemers. De aangepaste BL-regeling zal met ingang van 18 maart 2020 gelden.

7. Overleggen over toeristenbelasting (Rijk/gemeenten) en cultuursector
Het kabinet gaat in overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de mogelijkheid om (voorlopige) lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten en al opgelegde aanslagen aan bedrijven in te trekken. Het gaat hierbij in het bijzonder om de toeristenbelasting. Ook is het Rijk met de cultuursector in overleg om te kunnen aansluiten bij generieke maatregelen en eventuele verbijzondering indien dat nodig is.

8. Compensatieregeling getroffen sectoren (ministerie van EZK)

De gezondheidsmaatregelen van het kabinet hebben enorme consequenties voor de inkomsten in een aantal sectoren in het bijzonder. Zoals bijvoorbeeld de (verplichte) sluiting van eet- en drinkgelegenheden en annuleringen in de reisbranche. Deze inkomsten kunnen bovendien moeilijk worden ingehaald wanneer het coronavirus achter de rug is. Het kabinet komt daarom met een compensatieregeling met passende maatregelen voor bedrijven in de genoemde sectoren. Deze wordt nu uitgewerkt en met spoed voorgelegd aan de Europese Commissie voor de beoordeling op (geoorloofde) staatssteun.

zie verder https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/17/coronavirus-kabinet-neemt-pakket-nieuwe-maatregelen-voor-banen-en-economie

Zie verder naar lokale gemeentelijke websites en instanties zoals boven genoemd.

Aanvullend:

Zie ook het artikel hoe de ontwikkeling van de coronacrisis te monitoren. Dat kan ook met een aantal specifieke KPI’s https://kompasteam.nl/met-welke-kpi-sturen-in-de-coronacrisis/

Het is wel essentieel om op het dashboard de juiste KPI’s te rapporteren. Lees verder waarom een dashboard relevant is binnen Methode Het Kompas https://kompasteam.nl/oplossingen/methode-het-kompas/

 

Gratis e-Book

Het Kompasteam heeft een geweldig en nuttig e-Book geschreven, bomvol met tips.
Download nu dit gratis e-Book: 30 tips voor het sturen op Essentie

Gratis e-Book

Aanpak Kompasteam

Kompasteam steekt de handen uit de mouwen als een grootboek anders moet worden ingericht of een logistiek proces om te komen tot betere sturing

Aan de slag gaan met KPI's en dashboards betekent vooral de basis op orde brengen. Kompasteam kijkt daar eerst naar.

De klanten begrijpen dat verandering tijd kost. Kompasteam snapt dat haast averechts kan werken.

Klanten stellen de praktische en toegankelijke wijze van handelen op prijs.

Contact

Heeft u vragen/opmerkingen of wilt u een afspraak maken? Vul het contactformulier in en wij nemen z.s.m. contact met u op.  Ik heb interesse in een demo of meer informatie over:  NB: velden met een * zijn verplicht